O egzaminie z historii muzyki

Matura z historii muzyki jest zdawana jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z historii muzyki może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym.

Wyniki

Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z historii muzyki – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z historii muzyki był jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego zdawanie zadeklarował zdający, po czym nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został mu unieważniony.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej.

Arkusz egzaminacyjny z historii muzyki na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny z historii muzyki ma trzy części: sprawdzającą odbiór wypowiedzi i zawartych w nich informacji, sprawdzającą umiejętności analityczno- interpretacyjne oraz sprawdzającą umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi.

Arkusz zawiera około 20 zadań. Przy numerze każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności