aplikacja Matura google play app store

O egzaminie z historii muzyki

Matura z historii muzyki jest zdawana jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z historii muzyki może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym.

Opis arkusza

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 17 do 23 zadań. Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60.

Arkusz będzie składał się z dwóch części:

Część I. Test

1. Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu:
a) chronologii historii muzyki
b) znajomości epok, stylów i kierunków
c) dorobku artystycznego najwybitniejszych twórców dzieł muzycznych
d) terminologii muzycznej
e) znajomości najważniejszych dzieł muzycznych
f) analizy i opisu dzieł muzycznych.
2. Zadania będą ułożone chronologicznie i będą obejmowały wszystkie epoki od prehistorii do pierwszej dekady XXI wieku.
3. W zadaniach mogą być wykorzystywane przykłady dzieł muzycznych – nutowe i dźwiękowe, ikonografia muzyczna, teksty źródłowe, rysunki i ilustracje.
4. Liczba zadań: 17–22, w tym:
a) co najmniej cztery zadania dotyczące analizy wybranych utworów / fragmentów utworów prezentowanych w postaci zapisu lub nagrania, bądź w postaci partytury z nagraniem
b) jedno zadanie dotyczące analizy, także analizy porównawczej, wybranego utworu lub utworów prezentowanych w postaci partytury z nagraniem.
5. Liczba punktów możliwych do uzyskania w części pierwszej: 45 pkt.

Część II. Wypracowanie

1. W arkuszu są podane dwa tematy wypracowań, z których zdający wybiera jeden. Do wyboru będą dwa typy wypracowań:
a) temat szczegółowy (np. omówienie wskazanego stylu, twórczości wybranego kompozytora)
b) temat przekrojowy.
2. W temacie przekrojowym należy odwołać się do trzech utworów muzycznych.
3. Liczba punktów do uzyskania za napisanie wypracowania: 15 pkt.

Do arkusza będą dołączone Przykłady nutowe do wybranych zadań oraz płyta CD z przykładami dźwiękowymi.

Wyniki

Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z historii muzyki – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z historii muzyki był jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego zdawanie zadeklarował zdający, po czym nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został mu unieważniony.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej.

Polityka Prywatności